<![CDATA[ در انجمن "معرفی خود" چه بنویسیم؟ - MODX Community Forums]]> https://forums.modx.com/thread/?thread=56819 <![CDATA[&#1583;&#1585; &#1575;&#1606;&#1580;&#1605;&#1606; &quot;&#1605;&#1593;&#1585;&#1601;&#1740; &#1582;&#1608;&#1583;&quot; &#1670;&#1607; &#1576;&#1606;&#1608;&#1740;&#1587;&#1740;&#1605;&#1567;]]> https://forums.modx.com/thread/56819/#dis-post-333648 با سلام و به نام خدا
همانطور که از نام انجمن "معرفی خود" پیداست، اختصاص به معرفی کاربران دارد که تمامی کاربران میتوانند در این انجمن به بیان توانائیها و مهارتهایی که در مادایکس دارند درواقع دیگران را راغب به خدمت گیری از خود نمایند.

توجه: سعی کنید هنگام درج مطلب در انتخاب انجمنها دقت کنید تا چنانچه مطالب مفیدی بیان شد، دیگران نیز بعدها بتوانند از آن بهره مند شوند لذا موضوعات (تاپیک) بی ارتباط با این انجمن به انجمنهای مرتبط با موضوع مطروحه منتقل خواهد شد
]]>
motsmart Jan 21, 2008, 01:36 PM https://forums.modx.com/thread/56819/#dis-post-333648