<![CDATA[ Ditto توضیحات - دانلود - و توضیح کارایی های - MODX Community Forums]]> https://forums.modx.com/thread/?thread=56766 <![CDATA[Re: Ditto &#1578;&#1608;&#1590;&#1740;&#1581;&#1575;&#1578; - &#1583;&#1575;&#1606;&#1604;&#1608;&#1583; - &#1608; &#1578;&#1608;&#1590;&#1740;&#1581; &#1705;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740;&#1740; &#1607;&#1575;&#1740;]]> https://forums.modx.com/thread/56766/ditto#dis-post-333348 به دانشنامه (وایکی) اضافه شد: http://wiki.modxcms.com/index.php/Fa:Ditto]]> motsmart Jan 21, 2008, 04:54 PM https://forums.modx.com/thread/56766/ditto#dis-post-333348 <![CDATA[Re: Ditto &#1578;&#1608;&#1590;&#1740;&#1581;&#1575;&#1578; - &#1583;&#1575;&#1606;&#1604;&#1608;&#1583; - &#1608; &#1578;&#1608;&#1590;&#1740;&#1581; &#1705;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740;&#1740; &#1607;&#1575;&#1740;]]> https://forums.modx.com/thread/56766/ditto#dis-post-333347 beginner Nov 22, 2006, 12:27 AM https://forums.modx.com/thread/56766/ditto#dis-post-333347 <![CDATA[Re: Ditto &#1578;&#1608;&#1590;&#1740;&#1581;&#1575;&#1578; - &#1583;&#1575;&#1606;&#1604;&#1608;&#1583; - &#1608; &#1578;&#1608;&#1590;&#1740;&#1581; &#1705;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740;&#1740; &#1607;&#1575;&#1740;]]> https://forums.modx.com/thread/56766/ditto#dis-post-333346 این جزو همون برنامه های همراه 095 هست که بنظرم اولویت داره برای معرفی و توضیح

یا علی]]>
motsmart Nov 21, 2006, 11:44 AM https://forums.modx.com/thread/56766/ditto#dis-post-333346
<![CDATA[Re: Ditto &#1578;&#1608;&#1590;&#1740;&#1581;&#1575;&#1578; - &#1583;&#1575;&#1606;&#1604;&#1608;&#1583; - &#1608; &#1578;&#1608;&#1590;&#1740;&#1581; &#1705;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740;&#1740; &#1607;&#1575;&#1740;]]> https://forums.modx.com/thread/56766/ditto#dis-post-333345 منم سعی می کنم در اولین فرصت یه مقاله آموزشی در همین رابطه بزارم]]> beginner Nov 21, 2006, 12:56 AM https://forums.modx.com/thread/56766/ditto#dis-post-333345 <![CDATA[Ditto &#1578;&#1608;&#1590;&#1740;&#1581;&#1575;&#1578; - &#1583;&#1575;&#1606;&#1604;&#1608;&#1583; - &#1608; &#1578;&#1608;&#1590;&#1740;&#1581; &#1705;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740;&#1740; &#1607;&#1575;&#1740;]]> https://forums.modx.com/thread/56766/ditto#dis-post-333344
Ditto
برای دانلود این فرمان از لینک زیر استفاده کنید:
http://modxcms.com/Ditto-487.html

بهترین و سریعترین و راحت ترین و سهل الوصول ترین مسیر برای وارد کردن محتوای شما به مادایکس میباشد

نحوه نصب:
یک فرمان جدید بسازید و یا در صورت وجود این فرمان آنرا باز کنید و تغییرات موجود در فایل زیر را در این فرمان انجام دهید
snippet.ditto.1.0.1.php
حتما این فایل
ditto.class.inc.php
را در مسیر زیر قرار دهید
assets/snippets/ditto/ditto.class.inc.php
فایل زبان خود را در مسیر زیر قرار دهید
assets/snippets/ditto/lang/language.inc.php

مستند این فرمان:
http://modxcms.com/ditto_documentation.html

هرگونه سوالی را یا در همین انجمن و یا در انجمن مربوط به این فرمان به آدرس زیر مطرح کنید
http://www.modxcms.com/forums/index.php?topic=5344
]]>
motsmart Nov 20, 2006, 10:28 PM https://forums.modx.com/thread/56766/ditto#dis-post-333344