<![CDATA[ کار با فرم الکترونیک مد ایکس - MODX Community Forums]]> https://forums.modx.com/thread/?thread=56764 <![CDATA[Re: &#1705;&#1575;&#1585; &#1576;&#1575; &#1601;&#1585;&#1605; &#1575;&#1604;&#1705;&#1578;&#1585;&#1608;&#1606;&#1740;&#1705; &#1605;&#1583; &#1575;&#1740;&#1705;&#1587;]]> https://forums.modx.com/thread/56764/#dis-post-333339 به دانشنامه (وایکی) اضافه شد: http://wiki.modxcms.com/index.php/Fa:E-form]]> motsmart Jan 21, 2008, 05:25 PM https://forums.modx.com/thread/56764/#dis-post-333339 <![CDATA[Re: &#1705;&#1575;&#1585; &#1576;&#1575; &#1601;&#1585;&#1605; &#1575;&#1604;&#1705;&#1578;&#1585;&#1608;&#1606;&#1740;&#1705; &#1605;&#1583; &#1575;&#1740;&#1705;&#1587;]]> https://forums.modx.com/thread/56764/#dis-post-333338 الان مشکلی نیست
دستت درد نکنه]]>
motsmart Nov 21, 2006, 10:47 AM https://forums.modx.com/thread/56764/#dis-post-333338
<![CDATA[Re: &#1705;&#1575;&#1585; &#1576;&#1575; &#1601;&#1585;&#1605; &#1575;&#1604;&#1705;&#1578;&#1585;&#1608;&#1606;&#1740;&#1705; &#1605;&#1583; &#1575;&#1740;&#1705;&#1587;]]> https://forums.modx.com/thread/56764/#dis-post-333337 من الان که مقاله رو می بینم به هم ریختگی وجود نداره اگه هست به من خبر بده؟]]> beginner Nov 21, 2006, 12:42 AM https://forums.modx.com/thread/56764/#dis-post-333337 <![CDATA[Re: &#1705;&#1575;&#1585; &#1576;&#1575; &#1601;&#1585;&#1605; &#1575;&#1604;&#1705;&#1578;&#1585;&#1608;&#1606;&#1740;&#1705; &#1605;&#1583; &#1575;&#1740;&#1705;&#1587;]]> https://forums.modx.com/thread/56764/#dis-post-333336 بگو پس چند روز چیزی ننوشتی یکدفعه رو میکنی
خیلی خوبه اما با کلمات انگلیسی و فارسی خطوط به هم میریزه
سعی کن واژه های انگلیسی رو یک خط جدید بیاری
از مقاله آزاکسیت هم ممنون
موفق باشی]]>
motsmart Nov 20, 2006, 07:47 PM https://forums.modx.com/thread/56764/#dis-post-333336
<![CDATA[&#1705;&#1575;&#1585; &#1576;&#1575; &#1601;&#1585;&#1605; &#1575;&#1604;&#1705;&#1578;&#1585;&#1608;&#1606;&#1740;&#1705; &#1605;&#1583; &#1575;&#1740;&#1705;&#1587;]]> https://forums.modx.com/thread/56764/#dis-post-333335 توجه :
از این به بعد با توجه به هماهنگی به وجود آمده میان تیم فارسی ساز مد ایکس به جای دو واژه زیر معادل پارسی آنها به کار گرفته می شود و در کلیه مقالات خود بنده به علت روان بودن این دو واژه از آنها استفاده می کنم
Snippets:فرمان
Chunks:تکه
فرمانی براي ارسال محتويات فرم به يک يا چند ايميل که خود شما مشخص مي کنيد است Eform
در اين تاپيک قصد دارم که در باره اين فرمان و نحوه کار آن کمي توضيح بدهم

بعد از اينکه فرم الکترونیک را دانلود کرديد
فايل فشرده را در مسير زير باز کنيد
ssets/snippet/ folder
داشته باشيد eform حالا بايد پوشه اضافي را به نام
را در آن کپي کنيد eform.snippet.tpl سپس يک فرمان (اسنیپت) جديد ايجاد کنيد و محتويات فايل
استفاده کنيد eform حالا مي توانيد در سايت خود از دستور

استفاده مي کند پس پيشنهاد ميکنم که نسخه جديد را از آدرس زير دريافت کنيدphpmailer توجه کنيد که فرم الکترونيک از کتابخانه
http://sourceforge.net/projects/phpmailer/
بعد از دريافت نسخه جديد آن را در مسير زير کپي کنيد
manager/includes/controls
شرو ع مي شوند و فايل زبان را کپي کنيدClass توجه کنيد که بايد فايلهاي را که با کلمه

پرونده جدید را ایجاد کنید که در آن فرم تماس خود را بسازید
و هرجایی که قرار است فرم شما نشان داده شود تگ فرمان را قرار می دهیم
[!eForm? &formid=`BeginnerForm` &tpl=`ContactForm` &report=`ContactReport` &subject=`Web Contact`!]

همانطور که مشاهده می کنید چند پارامتر در فرمان بالا وجود دارد که باید با آنها آشنا شویم
پارامتر اول : شاید شما هم از تعداد چند فرم در صفحه خود استفاده کنید در اینصورت فرمان باید بداند که در حال حاضر با کدام فرم در ارتباط است این کار به وسیله
&formid=`BeginnerForm`

باشد ارزش این فیلد نیز باید ارزشی باشد که ذکر شدهformid پس فرم ما باید فیلد مخفی ورودی را داشته باشد و نام آن
باشد که یک مقدار دلخواه است و شما نیز میتوانید آن را تغییر دهید.BeginnerForm یعنی این مقدار باید

پارامتر های بعدی :فرم الکترونیک از دو تکه قالب استفاده می کند
&tpl و &report
نامیده می شود و حاوی شکل و قالب فرم طراحی شده توسط ماست&tpl تکه ای که
نامیده می شود و برای طر ح بندی ایمیل ارسالی کاربرد دارد&report تکه بعدی که
از این پارامتر برا ی تعیین موضوع ایمیل ارسالی استفاده می شود &subject حالا رسیدیم به
نکته مهم:
توجه کنید که اگر در فرمان فرم الکترونیک از &to استفاده نشود فرم به ایمیل پیش فرض سایت ارسال می شود
در این صورت باید از تب کاربران در پیکبندی سیستم برای ایجاد ایمیل اقدام کنید .
در زیر نمونه ای از تکه های مورد نیاز در فرم الکترنیک آمده:
&tpl نمونه تکه برای
<p><span style="color:#900;">[+validationmessage+]</span></p>
<form method="post" action="[~[*id*]~]">
  <input type="hidden" name="formid" value="BeginnerForm" />
  
  <p><label accesskey="n" for="Name">Your Name</label>
  <input type="text" name="Name" maxlength="60" eform="Your Name::1:Expected at least two words:#REGEX /\w+\b\w{2,}/i" /></p>

  <p><label accesskey="e" for="email">Your Email Address</label>
  <input type="text" name="email" size="40" maxlength="40" eform="Your Email Address:email:1" /></p>
  
  <p><label accesskey="s" for="department">Subject</label>
  <select name="department">
    <option value="1">Website feedback</option>
    <option value="2">Support request</option>
    <option value="3">Feature request</option>
  </select></p>
  
  <p><label accesskey="c" for="comments">Comments</label>
  <textarea cols="40" rows="10" name="comments" eform="Comments:html:1"></textarea></p>

  <p>
  Please enter the   anti spam code below:<br />
  <img src="[+verimageurl+]" alt="verification code" border="1"/>
  </p>
  <p>
  <label accesskey="c" for="vericode">code</label>
  <input type="text" name="vericode" size="20" />
  </p>
  
  <p><input type="submit" name="submit" value="Send Feedback"></p>
</form>

این تکه می تواند برای شما به عنوان یک مرجع به کار رود و شما با توجه به نیاز خود می توانید آن را تغییر دهید


&reporاینهم مثالی برای
<p>This is a response sent by [+Name+] using the Beginner form on the website. The details of the message follow below:</p>
<table>
<tr valign="top"><td>Name:</td><td>[+Name+]</td></tr>
<tr valign="top"><td>Email:</td><td>[+email+]</td></tr>
<tr valign="top"><td>comments:</td><td>[+comments+]</td></tr>
</table>
<p>You can use this link to reply: <a href="mailto:[+email+]?subject=RE:[+subject+]">[+email+]</a></p>

این فرمان دارای پارامتر های بیشتری است که در زیر لیستی از آنها را مشاهده می کنید
توجه کنید که فرمان را باید در یک خط وارد کنید که من برای بیشتر واضح شدن قضیه آن را در چند خط نوشته ام
[!eForm?
 &formid=`BeginnerForm`
 &to=`moslem@post,beginner_beginner2001@yahoo.com,email@some.domain.com`
 &tpl=`ContactForm`
 &report=`ContactReport`
 &thankyou=`BeginnerThanks`
 &mailselector=`department`
 &vericode=`1`
 &subject=`Web site BeginnerForm`

اینهم مثالی برای تشکر:
h3>از تماس مشا متشکریم</h3>
<p>ممنون از اینکه فرم جدید ما را پر کردید ما سعی خواهیم کرد که در اسرع وقت به در خواست شما پاسخ دهیم</p>
<p>در زیر می توانید رونوشت پیغام خود را مشاهده کنید:</p>
<table>
<tr><td>Your name:</td><td>[+Name+]</td></tr>
<tr><td>Your email address</td><td>[+email+]</td></tr>
<tr valign="top"><td>Your comments</td><td>[+comments+]</td></tr>
</table>

به جای اینکه از نام تکه ها در فرم فرم الکترونیک استفاده کنید می توانید از شماره پرونده آن نیز استفاده کنید
مثلا
&tpl=`31`

استفاده میکنید به کار برید در غیر ایت صورت فرم شما کار نمی کندTinyMCE این روش را وقتی از ویرایشگر د
تمام خواص نا معتری را که در تکه فرم به کار برده اید را پاک می کندtinyMCE چون]]>
beginner Nov 20, 2006, 01:27 AM https://forums.modx.com/thread/56764/#dis-post-333335